Оваа политика на приватност ги опфаќа сите корисници односно сите физички и правни лица. Веј Глобал ИТС ДОО се обврзува кон почитување на приватноста на нашите корисници.За секоја промена на политиката на приватност Веј Глобал ИТС ДОО ќе ги информира своитекорисници преку е-маил и преку нашата веб страна.

Како се собираат информаците?

Ние ги собираме, обработуваме и чуваме Вашите лични податоци во согласност со прописите зазаштита на личните податоци. Информаците со собираат при посета на нашата веб страната икористење на услугите и сервисите кои се достапни на истата.Ние го собираме минимумот на потребни информации со цел да ја обезбедиме услугата којаВи е потребна. Со користење на нашите услуги Вие доброволно се согласувате да ги користимеВашите лични податоци.

Како се користат лични податоци?

Собраните информации Веј Глобал ИТС ДОО ги користи едниствено за наши цели односноВашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта зарадикоја се собрани. Податоците нема да се предадат на трета страна. Веј Глобал ИТС ДОО ќе гиостапи податоците само доколку постои правна оснoва за тоа односно правно побарување занив. Веј Глобал ИТС ДОО редовно ги ажурира вашите податоци т.е податоците за услуги кои несе продолжуваат ќе бидат трајно избиришани од нашиот систем.

Користење на „Cookies“

Вашиот интернет пребарувач има дел во кој се складираат мали фајлови односно „Cookies“.Cookies се мали фајлови кои се внесуваат на компјутерот на корисникот од страна на вебсерверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на Cookies можат да бидатискористени само за потребите на веб услугата и тоа на начин на кој вашата приватност нема дабиде загрозена.

Доколку имате какви било прашања и предлози за заштита на личните податоци илидоколку сакате вашите податоци да бидат корегирани, можете да нè контактирате на е-маил contact@gohost.mk. Притоа, вашата е-маил нема да биде искористена за друга намена.

Цел на политиката

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја користите веб страната: www.gohost.mk. Ги собира само оние лични податоци кои се неопходни Веј Глобал ИТС ДОО, да ги оствари законските задачи и овластувања.

Оваа политика дава општи информации и за начинот на одговор наВеј Глобал ИТС ДОО Скопје, на било какво нарушување на безбедноста на личните податоци, како и други права на субјектите на личните податоци кои им се гарантираат согласно Законот за заштита на личните податоци.

 

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Друштво за маркетинг услуги Веј Глобал ИТС ДОО Скопје, со седиште на ул. Новопроетирана 1/11.

 

Друштво за маркетинг услуги Веј Глобал ИТС ДОО, личните податоци ги обработува во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

 

Чии податоци се собираат

При посета на веб страната, Друштво за маркетинг услуги Веј Глобал ИТС ДОО, собира податоци поврзани со посетителите на истата.

 

Категории на податоци кои се обработуваат

При посетата на веб страната серверот, за секој посетител креира логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса,
 • Уредот од кој пристапувате,
 • Вашиот оперативен систем,
 • Видот на пребарувачот,
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб страна и времето кое го минувате на секоја страна;
 • URL на страната која ве префрлила на нашата веб-страна,
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите и
 • Држава (се одредува преку IP адресата).

 

Како се собираат личните податоци

Сите категории на лични податоци се собираат при посета на веб страната gohost.mk.

Начела за заштита на личните податоци

Сите лични податоци кои се обработуваат од Веј Глобал ИТС ДОО Скопје, се:

 • обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин,
 • собираат за конкретни, јасни и легитимни цели,
 • соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат,
 • точни и каде што е потребно, ажурирани, при што ќе се преземат сите соодветни мерки за навремено бришење или коригирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле обработени и
 • обработени на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

 

На субјектите на личните податоци, им се обезбедените следните права:

 • правото да биде информиран,
 • правото за пристап,
 • правото за исправка и дополнување на своите лични податоци,
 • правото да се избришат личните податоци,
 • правото на ограничување на обработката,
 • правото на пренос,
 • правото на приговор и
 • правото на автоматско донесување на поединечни одлуки, вклучувајќи и профилирање.

 

Категориите на корисници на лични податоци

Друштво за Веј Глобал ИТС ДОО Скопје, нема да споделува податоци за посетителите на веб страната www.gohost.mk, со трети лице, освен со надворешниот соработник кој раководи со веб страната и офицерот за заштита на лични податоци, доколку се јави за потребно.

 

Време на чување на собраните податоци

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.

За дополнителни информации и/или остварување на правата за заштита на лични податоци, може да биде контактиран офицерот за заштита на лични податоци Костадинка Арбелска, од Скопје, на следната е-маил адреса: contact@gohost.mk.

 

Постапување во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци

Во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци, Веј Глобал ИТС ДОО, веднаш и не подоцна од 72 часа откако дознал за истото ќе ја извести Агенцијата за заштита на личните податоци, за нарушувањето на безбедноста на личните податоци.

 

Право на поднесување на барање до Агенција за заштита на лични податоци (АЗЛП)  

Доколку субјектот на лични податоци смета дека начинот на кој Веј Глобал ИТС ДОО, ги обработува неговите  лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, може да поднесе барање до Агенцијата за заштита на лични податоци како надзорно тело, по кое Агенцијата за заштита на лични податоци, ќе се постапува на ист начин како и секое друго поднесено барање, согласно член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

Барањето може да се поднесе преку веб страната на Агенцијата за заштита на лични податоци или на било кој начин преку контакт информации објавени во делот за КОНТАКТ на веб страната: dzlp.mk.

 

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и активностите наВеј Глобал ИТС ДОО Скопје.